انتخاب وب سایت
  • رشته های تحصیلی
ردیف عنوان رشته تحصیلی گروه آموزشی مقطع تحصیلی
1 تربیت بدنی- مدیریت ورزشی  تربیت بدنی کارشناسی ارشد
2 تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ارشد
3 تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی  تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
4 دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
5 تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی کارشناسی
6 تربیت بدنی- مربیگری  تربیت بدنی  کاردانی
7  تربیت بدنی تربیت بدنی  کاردانی پیوسته